Algemene voorwaarden


Sorbi Advocatuur is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67726186 onder welk nummer de algemene voorwaarden van Sorbi Advocatuur zijn gepubliceerd.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten alsmede  
op aanvullende – en vervolgopdrachten van cliënten verstrekt aan Sorbi 
Advocatuur, de handelsnaam waaronder mr. J.C. Sorbi gevestigd te Dordrecht,  
praktijk voert. Sorbi Advocatuur is ingeschreven in het Handelsregister van de  
Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 67726186

2. Niet alleen Sorbi Advocatuur, maar ook iedere aan Sorbi Advocatuur 
verbonden persoon, kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. 
Hetzelfde geldt voor vroegere aan Sorbi Advocatuur verbonden personen, 
opvolgers onder algemene titel van verbonden personen en de rechtsopvolgers 
van onder algemene titel van vroeger verbonden personen. Onder ‘verbonden 
persoon’ wordt in deze voorwaarden begrepen: de werknemers, de 
(student)stagiaires, de adviseurs en de partners van Sorbi Advocatuur. 

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Sorbi Advocatuur en niet 
aan enige aan Sorbi Advocatuur verbonden persoon te zijn gegeven. Dit 
geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een 
opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van 
artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een 
regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, is uitgesloten. 

4. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot 
aansprakelijkheid van Sorbi Advocatuur leidt, dan is die aansprakelijkheid 
beperkt tot het bedrag dat onder de door Sorbi Advocatuur afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te 
vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. 

5. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of 
anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor 
Sorbi Advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn 
tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van 
Sorbi Advocatuur wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke 
eigen risico. 

6. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 
opdrachtgever. Tenzij dat door Sorbi Advocatuur uitdrukkelijk en 
schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het 
resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de 
uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen. 

7. Indien om welke reden dan ook geen van de bovengenoemde verzekeringen 
aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van 
Sorbi Advocatuur beperkt tot een maximum van € 10.000,--. 

8. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na 
aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met 
Sorbi Advocatuur als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is 
Geworden. 

9. Indien Sorbi Advocatuur een niet aan haar verbonden persoon bij de 
uitvoering van haar opdracht inschakelt, dan is Sorbi Advocatuur niet 
aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. 
Door Sorbi Advocatuur een opdracht te geven, verleent de cliënt aan 
Sorbi Advocatuur de bevoegdheid om, als een door Sorbi Advocatuur 
ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die 
aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden. 

10. De tarieven van Sorbi Advocatuur worden jaarlijks geïndexeerd. Betaling 
van declaraties van Sorbi Advocatuur dient te geschieden binnen 15 dagen 
na factuurdatum. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor 
verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen door 
Sorbi Advocatuur worden opgeschort indien de cliënt de declaratie 
onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Bij 
overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt in verzuim en is een 
vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. 
Indien Sorbi Advocatuur invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die 
in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen - wat betreft de 
buitengerechtelijke kosten vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor 
buitengerechtelijke incassokosten - voor rekening van de cliënt. 

11. Sorbi Advocatuur is als gevolg van geldende regelgeving verplicht de 
identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder 
omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Sorbi Advocatuur 
opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover 
nodig toestemming te geven. 

12. Op de rechtsverhouding tussen Sorbi Advocatuur en haar cliënten is van 
toepassing de Klachtenregeling Sorbi Advocatuur. 

13. Op de rechtsverhouding tussen Sorbi Advocatuur en haar cliënten zal 
Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de rechter te Rotterdam is 
bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen Sorbi Advocatuur en 
een cliënt kennis te nemen. 

Januari 2017