Sorbi Advocatuur

Sorbi Advocatuur is een advocatenkantoor dat zich richt op MKB ondernemingen en ondernemers. Kenmerkend voor het kantoor is de zakelijke aanpak en het efficiënt gericht zijn op het voorkomen en oplossen van conflicten. Dat scheelt kosten maar wanneer blijkt dat een buitengerechtelijke oplossing niet mogelijk is dan schuwt Sorbi Advocatuur de confrontatie niet.

Het kantoor is sinds 2017 gehuisvest in het moderne kantoorgebouw Wilgenbos 20 te Dordrecht, gelegen aan de oevers van de Oude Maas.

Nieuws

05-03-2020
Privacy Statement

Privacy Statement Sorbi Advocatuur Algemeen Sorbi Advocatuur zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld en zorgvuldig wordt verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe Sorbi Advocatuur omgaat met uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens Sorbi Advocatuur wordt verwerkt wanneer u gebruik maakt van haar diensten, de website bezoekt (www.sorbi-advocatuur.nl) of op andere wijze met haar communiceert of in contact bent. Verwerkingsverantwoordelijke Sorbi Advocatuur is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegeven om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens Sorbi Advocatuur verwerkt de hierna te noemen persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: - het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van gerechtelijke procedure - innen van declaraties - advisering, bemiddeling en verwijzing - voldoen aan haar juridische en wettelijke verplichtingen - communicatieactiviteiten Welke persoonsgegevens worden verwerkt? Sorbi Advocatuur verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve haar dienstverlening of die door u vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: - naam, adres, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, BTW-nummer, bankrekeningnummer, website, e-mailadres en andere bedrijfs- en contactinformatie; - informatie over de juridische dienstverlening aan haar cliënten en informatie over de inhoud van de zaak; - gegevens met het oog op het doen van betalingen en het innen van vorderingen; - andere gegevens, waaronder geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats en geslacht; - overige gegevens waarvan de verwerking vereist is op grond van wet- of regelgeving. Grondslag verwerking persoonsgegevens Sorbi Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op grond van de hierna te noemend gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: - de uitvoering van een overeenkomst - voldoen aan een wettelijke verplichting - verkregen toestemming van betrokkene(n) - gerechtvaardigd belang Delen van persoonsgegevens met derden Sorbi Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij en in opdracht van Sorbi Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Sorbi Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met een derde partij die namens en in opdracht van Sorbi Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Sorbi Advocatuur ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten bieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundige rapport. Beveiliging Sorbi Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Indien wij gebruik maken van diensten van een derde partij, zoals een IT-leverancier, dan zal Sorbi Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Bewaartermijn van persoonsgegevens Sorbi Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Privacy rechten van betrokkenen Ter verduidelijking wijst Sorbi Advocatuur u op de volgende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens: - recht op informatie - recht van inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke) - recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens) - recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens - recht om gegevens over te dragen - recht op verwijdering van uw gegevens - recht op beperking van uw persoonsgegevens - recht om eerder gegeven toestemming in te trekken. Een verzoek tot inzage, correctie, verzet, overdraagbaarheid, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Contactgegevens: Sorbi Advocatuur Wilgenbos 20 3311 JX Dordrecht info@Sorbi-advocatuur.nl Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij Sorbi Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bezwaartermijnen. Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kan Sorbi Advocatuur u vragen om ter verificatie een kopie te overleggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afschermde pasfoto en BSN-nummer. Sorbi Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Cookies Sorbi Advocatuur maakt op haar website geen gebruik van cookies en houdt geen gebruiksgegevens bij van haar website. Aanpassing Privacy Statement Sorbi Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacy Statement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van Sorbi Advocatuur. Vragen en Contact Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met: Sorbi Advocatuur Wilgenbos 20 3311 JX Dordrecht Telefoon: 078 – 20 49 300 E-mailadres: info@Sorbi-advocatuur.nl U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitspersoonsgegevens.nl). Dit Privacy Statement is op 1 maart 2020 vastgesteld. Lees verder

Meer nieuws